Центар за помош

Go to Transkriptor

Колку е точен Transkriptor?

Колку е точна транскрипцијата?

Transkriptor се декодира со повеќе од 90% точност. Наместо да дешифрира збор по збор, Transkriptor дешифрира со евалуација на целата реченица или на целиот пасус. На овој начин се прави попрецизна транскрипција.

Did this answer your question?
😞
😐
😁